Mentori

Jsem venkovní učitel a lektor, vymýšlím pomůcky na ven, píšu metodiky, učím a motivuju učitele i budoucí učitele k učení venku, k bádání a učení o místě. Vedu dětský oddíl, v létě mě najdete na táboře nebo puťáku, pěšky nebo na kanoi. Jsem programovým šéfem ekocentra Chaloupky, předsedou stejnojmenného zemědělského družstva a vedoucím Zeměpisné společnosti Morava.

2021, 2022, 2023, 2024

Vyštudovala učiteľstvo pre 1.stupeň na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Po skončení štúdia učila na viacerých školách v Banskej Bystrici, až ju cesta doviedla do Zaježovskej školy, kde učí vyše 10 rokov. Počas celej praxe prepája vyučovanie v triede s vyučovaním vonku, so zážitkovou pedagogikou s aktívnymi metódami vyučovania. Dlhé roky organizovala letné tábory pre deti a venuje sa aj mentoringu mladých a učiteľov, práci na záhrade a dlhým prechádzkam so psami.

2021, 2022, 2023, 2024

Vyštudovala environmentálnu výchovu na UMB v Banskej Bystrici. Pracovala ako učiteľka (1. stupeň) v Škole U Filipa v B. Bystrici a po materskej dovolenke nastúpila ako učiteľka do Zaježovskej školy, ktorej zriaďovateľom je Živica. Dlhé roky sa venuje environmentálnej výchove, je autorkou viacerých metodických materiálov týkajúcich sa environmentálnej výchovy a učenia von. Svoj voľný čas rada trávi so svojimi deťmi, pri čítaní kníh, hraní spoločenských hier a pri práci v záhrade.

2021, 2022, 2023, 2024

Celý môj profesijný život je spojený s malou školou s veľkým srdcom. Učím v Špeciálnej základnej škole v Krupine. Tak ako sa rozvíja a mení naša škola, tak sa s ňou rozvíjam a mením aj ja, spolu so všetkými, ktorí do nej patria. Často sa učíme v prírode, najradšej sme však so žiakmi v školskej outdoorovej učebni, ktorú sme pretvorili z našej záhrady. Rada s Vami pozdieľam, čo všetko našim žiakom učenie VONku prináša a čo tam radi robíme.

2024

Som učiteľka biológie na Základnej škole v Semerove. Prioritou mojej učiteľskej práce je prepájanie predmetov a učenie vonku, v reálnom prostredí, ktoré umožní žiakom učebnú látku vidieť, cítiť a ohmatať – jednoducho zažiť si ju. Vonkajšie prírodné prostredie ponúka všetko, čo na svoj zdravý fyzický a psychický vývin žiaci potrebujú.
Moja  práca je poslaním a môže neskutočne ovplyvniť myslenie aj konanie žiakov v radostnom, bádateľskom a zároveň zodpovednom prístupe k učeniu sa a vnímaniu prostredia, v ktorom žijú.

2024

Je učiteľkou chémie a biológie na Gymnáziu v Gelnici. Stala sa finalistkou národnej ceny Učiteľ Slovenska 2019 a zaviedla predmet Praktikum z biológie a ekológie v treťom ročníku. So svojimi študentmi pravidelne chodí von do terénu a vymýšľa pre nich zaujímavé medzipredmetové bádateľské úlohy. O svoje inšpirácie z vyučovania sa podelila v niekoľkých inšpiratívnych článkoch a webinároch.

2022, 2023

Som učiteľkou fyziky, techniky a informatiky na SZŠ v Novej Dubnici. Fyziku sa snažím čo najviac prepájať  s každodenným životom, hľadať spoločné témy s inými predmetmi a neoddeliteľnou súčasťou našich hodín je bádanie. Inšpiráciu na bádateľsky orientované vyučovanie hľadám všade okolo seba, v kuchyni, v obývačke, v dielni, na dvore, v záhrade. Objavovaním fyziky vonku sa môžeme vrátiť do detstva, zažívať opäť každodenné malé zázraky a hľadať spolu odpovede na každé neodbytné „Prečo?“. Vždy bolo, je a bude pre mňa veľkou výzvou ukazovať deckám fyziku kúzelnú a radostnú a nie ako strašiaka v poli.

2023

Ladislav Ogurčák je učiteľom geografie a telesnej výchovy na Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči. Keď začal učiť, prekvapilo ho zistenie, že až 74 percent detí v regióne nevie plávať. Preto v roku 2010 založil občianske združenie Ogi&Landep, ktorého poslaním je eliminovať plaveckú negramotnosť detí. V rámci združenia sa venujú aj deťom z marginalizovaných skupín, ako aj zdravotne znevýhodneným deťom.

2022

Vyštudovala som učiteľstvo pre 1. stupeň na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Po skončení štúdia som chvíľku pôsobila na málotriedke, kde som sa často chodievala s deťmi učiť k Dunaju. Túto svoju vášeň som preniesla aj na ZŠ Pohraničnú V Komárne, kde pôsobím už viac ako 23 rokov. Na svojich hodinách využívam moderné a inovatívne metódy. Zameriavam sa najmä na praktické učenie a aktívnu prácu detí. . Takto vznikol aj môj projekt Matematika vonku, ktorý som overovala počas môjho ročného štúdia v Komenského Inštitúte. Je dôkazom toho, že aj v matematike je množstvo tém, ktoré sa dajú vonku naučiť a to počas celého roka.

2021

Pôsobí na FTVŠaZ UMB v Banskej Bystrici.

Svoju špecializáciu a odbornosť previazal ako vyučujúci a lektor so zameraním na športy v prírode, turistiku a pobyt v prírode. Pôsobí a spolupracuje s viacerými organizáciami venujúcimi sa formálnemu, ale aj neformálnemu vzdelávaniu. Na UMB sa venoval aj Servis learningu, či aplikácii vzdelávacieho programu DOFE do vysokoškolského vzdelávania.

2021

Vyštudovala učiteľstvo psychológie v kombinácii s výtvarným umením na Pedagogickej fakulte UMB. Po skončení štúdia pôsobila ako sprievodkyňa v Historickej ľudovej škole prof. J. Mistríka v Španej Doline, neskôr pracovala ako inštruktor vzdelávacích aktivít v oblasti neformálneho vzdelávania a outdoorových aktivít pod záštitou Outdoor Institute. Vo voľnom čase vedie a koordinuje lezecké krúžky pre deti a mládež a venuje sa tiež grafike. Momentálne pracuje ako sprievodkyňa v Lesnom klube Mravenisko v Banskej Bystrici.

2021

Pre Katku Bugáňovú je učenie vonku prirodzenou súčasťou dlhoročnej práce s deťmi. Praje si, aby sa učenie vonku vrátilo späť do každodennej praxe slovenského školstva. ZŠ Pohraničná v Komárne patrí medzi Centrá inšpirácie v rámci programu Zelená škola a Hurá von.

2021