Metodika Fyz 8.roč. ZŠ Staviame mosty budúcnosti

Metodika Fyz 8.roč. ZŠ Staviame mosty budúcnosti

Zahráme sa na architektov a konštruktérov. Naplánujeme malý most a diskutujeme o jeho funkčnosti ale aj trvácnosti a iných výhodách.

TÉMA: tlaková sila a tlak, stavebné technológie budúcnosti

CIEĽ: Rozvíjať medzipredmetové vzťahy (FYZ, TECH, VYV) a praktické zručnosti.

VEK: 8. ročník ZŠ

ČASOVÁ DOTÁCIA: 45 – 90 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: prírodniny, pílka, kladivo

ÚLOHA: Vytvorte z prírodnín na dvore funkčný most, ktorý bude mať nosnosť aspoň 2 500 g. Odhadnite čo najpresnejšie nosnosť vášho mosta. Navrhnite, ako by ste vypočítali tlak, ktorým pôsobí nezaťažený most na zem.

POSTUP:

Motivácia: Architektúra budúcnosti sa musí orientovať na udržateľnejšie možnosti materiálov a funkčných prvkov, ako sú zelené strechy a zadržiavanie vody. Veľkou výzvou budú aj mosty, a preto si skúsime vytvoriť most budúcnosti. Most musí byť v prvom rade bezpečný a trvácny.

  1. Žiaci si vonku zvolia vhodnú lokalitu, kde budú stavať most a nájdu si vhodné prírodniny, zhotovia náčrt mostu a postavia ho. Po postavení ho zdokumentujú fotkami.
  2. Žiaci odhadnú nosnosť mosta čo najpresnejšie, využijú doteraz nadobudnuté vedomosti a dostupné pomôcky. Žiaci odhadnú aj trvácnosť takéhoto mosta.
  3. Žiaci navrhnú postup, pomocou ktorého by vypočítali tlak nezaťaženého mosta na zem. Ak je to v ich silách, výpočet urobia.
  4. Reflexia: Žiaci zhodnotia čo sa im podarilo, ktorá časť úlohy bola pre nich najmenej náročná, a ktorá ich najviac potrápila, čo sa im nepodarilo. Aké má ich most výhody a nevýhody.
  5. Žiaci môžu pridať návrhy na nové variácie úlohy, alebo otázky k téme.

VARIÁCIE: 

  • V prípade nepriaznivého počasia môžeme pracovať aj v interiéri, nahradiť alebo doplniť prírodniny dostupnými pomôckami.  
  • Žiaci dostanú súbor rovnakých pomôcok, z ktorých budú stavbu realizovať.
  • Úlohu môžeme zadať aj ako architektonickú súťaž, kde svoj návrh budú obhajovať pred výberovou komisiou.

Príklad dobrej praxe:  https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/682042-zeleznicny-most-ponad-vah-pretvoria-na-fiestu-ludia-sa-dostanu-aj-strechu-zelenej-promenady/ 

Autorka: Janka Šošovičková, SZŠ Nová Dubnica

Metodický list "Staviame mosty budúcnosti"

Zdieľaj tento príspevok