Metodika: FYZ  7. – 9. ročník ZŠ, 1. – 2. ročník gymnázia Fyzikálne zákony a javy v prírode

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Fyzika, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: FYZ  7. – 9. ročník ZŠ, 1. – 2. ročník gymnázia Fyzikálne zákony a javy v prírode

 

Overme svoje teoretické vedomosti z fyziky na praktických príkladoch

TÉMA: fyzikálne zákony a javy a ich praktické využitie 

CIEĽ:  Vyskúšať a overiť funkčnosť vybraných fyzikálnych zákonov v prírodnom prostredí.

VEK:  7. 9. ročník ZŠ, 1. – 2. ročník gymnázia

DOBA TRVANIA: 30 minút

ROČNÉ OBDOBIE:  celoročne 

POMÔCKY: kartičky s názvami fyzikálnych zákonov, prírodné materiály v okolí školy (kamene, pne, konáriky), vedro s vodou, hladina školského jazierka

POPIS: 

 

 1. Žiakov rozdelíme do 3 alebo viacerých skupín podľa toho, koľko rôznych fyzikálnych zákonov chceme demonštrovať. Vybrať si môžeme napr. Archimedov zákon, Newtonove pohybové zákony (1. Newtonov zákon – zákon zotrvačnosti, 2. Newtonov zákon – zákon sily, 3. Newtonov zákon – zákon akcie a reakcie), Newtonov gravitačný zákon alebo Dopplerov jav. Je možné vybrať si len 1 zákon alebo jav a nápady na jeho demonštrovanie potom porovnať medzi skupinami žiakov.

   

 2. Každá skupina si vylosuje 1 zákon (presné znenie zákona/javu môže byť vytlačené na 2. strane vylosovaného lístka), ktorého funkčnosť bude mať za úlohu demonštrovať s použitím pomôcok a prírodných prvkov.

   

 3. Následne si žiaci nazbierajú potrebné pomôcky a prírodniny, pripravia terén a odskúšajú fungovanie daného zákona či javu v praxi (v prípade Archimedovho zákona môžu použiť vedro s vodou a kameňmi, v prípade Newtonových zákonov opäť kamene alebo aj vlastné telá v pohybe, v prípade Dopplerovho javu zase zvlnenú hladinu školského jazierka vplyvom plávajúceho predmetu alebo živočícha).

   

 4. Počas prípravnej fázy konzultujeme so skupinami žiakov ich nápady na demonštráciu zákonov a usmerňujeme ich.

   

 5. Na záver každá skupina samostatne demonštruje a vysvetľuje funkčnosť prideleného zákona či javu ostatným. Žiakov vedieme k tomu, aby rozmýšľali aj nad praktickým využitím zákonov, napr.
 • využitie princípov Archimedovho zákona pri konštrukcii lodí alebo ponoriek, 
 • pôsobenie Newtonovho zákona zotrvačnosti pri brzdnej dráhe malých a veľkých áut (väčšie a ťažšie majú brzdnú dráhu dlhšiu),
 • využitie Newtonovho zákona akcie a reakcie pri veslovaní,
 • praktické využitie Dopplerovho javu pri meraní rýchlosti áut policajnými radarmi, na detekciu prúdenia krvi v rôznych cievach v medicíne, na meranie rýchlosti pohybu hviezd vzhľadom na slnečnú sústavu v astronómii atď.

VARIÁCIE:

Počas diskusie o preukázateľnej funkčnosti fyzikálnych zákonov a javov môžeme so žiakmi otvoriť tému kritického myslenia a spôsobu overovania informácií v bežnej praxi. Môžeme diskutovať aj o hodnovernosti vedecky nepodložených alebo v praxi nefunkčných riešení, ktoré sa na nás každodenne hrnú z rôznych médií, a navrhnúť riešenia, ako ich rozpoznať a overiť.

 

Autorka:  Ivana Poláčková, CEEV Živica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

FYZ Fyzikálne zákony a javy v prírode

Zdieľaj tento príspevok