Metodika: DEJ 4. – 6. ročník ZŠ Výlet do minulosti

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Dejepis, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: DEJ 4. – 6. ročník ZŠ Výlet do minulosti

Zopakujeme si historické udalosti a chronologicky ich zoradíme s použitím časovej osi.

TÉMA: historické obdobia vývoja

CIEĽ: Zopakovať učivo vlastivedy/dejepisu.

VEK: 4. – 6. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 15 minút

ROČNÉ OBDOBIE:  celoročne

POMÔCKY:

kartičky s názvami historických období, resp. prírodniny znázorňujúce určité historické obdobie (pravek, starovek, stredovek, novovek); kartičky s rôznymi historickými udalosťami a k nim patriace kartičky s časovými údajmi môže ísť o tieto udalosti:

 • 1. svetová vojna 
 • 2. svetová vojna 
 • smrť M. R. Štefánika 
 • úmrtie Ľ. Štúra
 • obdobie vládnutia Márie Terézie 
 • príchod Cyrila a Metoda 
 • Samova ríša
 • *narodenie žiaka
 • *narodenie jeho mamy alebo otca
 • *narodenie jeho dedka alebo babky 

(* – kartičky si pripravia žiaci)

POPIS:

 1. Vyučovaciu hodinu začneme aktivitou Infopexeso: Kartičky s historickými udalosťami a kartičky s dátumami rozmiestnime okolo stromu textom nadol. Dvojice (trojice) žiakov otáčajú po dve kartičky a hľadajú medzi nimi správne páry (udalosť + časový údaj). Po ukončení hry vrátia všetky kartičky späť(toto vymaź pls).
 1. Následne  priradiaudalsoti k historickému obdobiu. Takto postupujú, kým neurčia všetky kartičky.
 1. Dvojice žiakov správne zaradia kartičky s historickými udalosťami do historických období.
 2. Ďalšou úlohou dvojíc je zostaviť časovú os a vyznačiť na nej historické obdobia (pravek, starovek, stredovek, novovek), pričom použijú mierku 1 stopa = 10 rokov. Žiaci začínajú od svojho dátumu narodenia a postupujú do minulosti.

Pozn.: Uvedené historické udalosti sa vzťahujú na obdobie stredoveku,  novoveku a modernej doby. Podľa toho, s akou vekovou kategóriou žiakov pracujeme, môžeme aktivitu rozšíriť aj o udalosti z ďalších období (pravek a starovek), príp. sa žiakov na záver spýtať, čo sa odohralo počas období, ku ktorým kartičky nemáme.

Autorky: Katarína Bugáňová, Martina Koncová, ZŠ Pohraničná, Komárno

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

DEJ Výlet do minulosti

Zdieľaj tento príspevok