Metodika: VLA 3.- 4. roč. Krajina

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Vlastiveda Comments: 0

Metodika: VLA 3.- 4. roč. Krajina

Vyjdite na vlastivedu s deťmi von a učte sa o krajine priamo v teréne.

TÉMA: krajina

CIEĽ: žiaci prostredníctvom hier a rôznych úloh nadobudnú základné poznatky o krajine, vedia definovať krajinu, vymenovať typy krajiny, charakterizovať ich a výtvarne stvárniť

 VEK: 3.- 4. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút (príp. 90 minút)

ROČNÉ OBDOBIE: jar – jeseň

POMÔCKY: lístočky cca 10 x 10 cm veľké s písmenami, ktoré tvoria názov KRAJINA, papiere, veľký kus papiera (flipchart, baliaci papier), nožnice, lepidlá, farbičky, perá, ceruzky, podložky na písanie, príp. pracovný list 1

POPIS:

1. Vopred pripravené lístočky, ktoré tvoria názov KRAJINA, rozložte na zem. Vyzvite žiakov, aby z písmen vytvorili slovo, ktoré bude zároveň témou danej hodiny. Po zložení názvu sa žiakov spýtajte, či vedia definovať krajinu, akú krajinu poznajú, a pomocou otázok ich priveďte k tomu, aby krajinu rozdelili na hornatú a rovinatú a mestskú a vidiecku. Žiaci sa tiež poobzerajú okolo seba a pokúsia sa definovať okolitú krajinu – miestnu krajinu.

2. Potom žiakov vyzvite, aby v určitom vymedzenom priestore (v školskej záhrade, parku, na blízkej lúčke, v lesíku…), pohľadali ukryté malé lístky (cca 3 x 6 cm) so slovami, ktoré súvisia s mestskou a vidieckou krajinou (môžete využiť pracovný list 1 v prílohe). Lístky si vopred pripravte a ešte pred hodinou ich ukryte. Lístkov by malo byť minimálne toľko, koľko je počet žiakov.

Po nájdení všetkých ukrytých lístkov žiakov vyzvite, aby si poriadne prezreli, čo majú na lístku napísané, a aby sa bez slov pokúsili vytvoriť tri skupinky: prvá skupinka bude mať lístky, ktoré súvisia iba s vidieckou krajinou, druhá skupinka lístky súvisiace iba s mestskou krajinou a tretia skupinka by mala mať lístky, ktoré môžu súvisieť ako s vidieckou, tak aj s mestskou krajinou.

3. Spoločne so žiakmi skontrolujte, či názvy správne zaradili do skupín. Potom žiakov vyzvite, aby sa rozhodli, či chcú byť v skupinke, ktorá bude kresliť, alebo v skupinke, ktorá bude mať za úlohu doplniť vybraný text o krajine.

Úlohou žiakov, ktorí chcú kresliť, bude nakresliť 4 obrázky, ktoré reprezentujú jednotlivé typy krajiny – mestskú, vidiecku, hornatú, rovinatú. K tomu im poskytnite podložky na písanie/kreslenie, papiere, ceruzky a farbičky. Žiakom, ktorí chcú písať, rozdajte krátke texty súvisiace s krajinou (pripravte si ich vopred, môžete použiť texty z učebnice), ktoré sa budú snažiť priradiť k obrázkom. Títo žiaci dostanú k dispozícii podložky na písanie, ústrižky s textami a perá. Keď žiaci prácu dokončia, predstavia svoje kresby a prečítajú texty ostatným.

4. Po skončení predchádzajúcej úlohy dajte žiakom k dispozícii veľký papier (flipchart, baliaci papier…), z ktorého vytvoria plagát na tému krajina, pričom využijú materiál, s ktorým už pracovali, a dostanú k dispozícii aj nožnice a lepidlo. Využiť teda môžu poskladaný názov KRAJINA, lístky s názvami zoradené do troch skupín, kresby s typmi krajiny a doplnené texty o krajine. Hotový plagát si môžu umiestniť v triede alebo na chodbe školy.

Autorka: Soňa Chlebničanová, Zaježovská škola – CEEV Živica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok