Metodika: PDA 3.- 4.roč. Poznávame živočíchy

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Prírodoveda Comments: 0

Metodika: PDA 3.- 4.roč. Poznávame živočíchy

Preskúmajte  s deťmi okolie školy a spoznajte hravou formou živočíchy a prostredie, v ktorom žijú.

TÉMA: poznávanie živočíchov a prostredí, v ktorom žijú

CIEĽ: formou tímového bádania v okolí školy deti objavia známe aj menej známe druhy živočíchov

 VEK: 3. – 4. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: papiere s podložkami, lupy, ďalekohľady, pastelky, podložky na sedenie

POPIS:

1. Pátranie po stopách – po príchode von do školskej záhrady, lesíka, parku alebo k blízkemu potoku či jazierku, rozdelíme deti do skupín po 3 – 4. Majú za úlohu nájsť v blízkom okolí stopy po výskyte živočíchov – môže ísť o vtáky, cicavce, bezstavovce, ryby, plazy alebo obojživelníky… Ako pomôcky využijeme ďalekohľady alebo lupy.

Deti v malých skupinách hľadajú rôzne druhy indícií, napr. odtlačky stôp po ježkovi v mäkkej pôde, čerstvý krtinec v trávniku, hmyz ukrytý pod kameňom, vylúskané oriešky a šišky pod stromom, v ktorom obýva dutinu veverička, vtáčí trus na lavičke v parku, jemné zvírenie vodnej hladiny alebo tieň ryby v potoku. Každá skupina potom ostatným opíše, čo našla a aké živočíchy asi v danom prostredí žijú.

2. Podmienky pre život. Nadviažeme na predchádzajúcu aktivitu a necháme deti spoločne premýšľať o tom, čo všetko živočíchy, ktoré objavili, potrebujú k životu – vzduch, vodu, potravu, úkryt… a čo všetko ich môže ohroziť (ľudská činnosť, znečistenie, nedostatok potravy a vody).

Deti v pôvodných skupinách dostanú zadanie pre jeden konkrétny druh prostredia (voda, vzduch, pôda, pole, lúka, les) a nakreslia alebo vytvoria z prírodných materiálov (kamene, paličky, opadané listy) živočíchy typické pre tento konkrétny druh prostredia – napr. zajac poľný, škrečok poľný a sokol sťahovavý pre polia a šťuka obyčajná, kačica divá alebo vážka pre vodné prostredie. Ostatné skupiny potom hádajú, o ktoré živočíchy ide. Vymenované živočíchy si môžeme aj názorne ukázať v knihe alebo v encyklopédii, keďže sa s viacerými z nich deti pravdepodobne ešte nestretli.

3. Zvuky – pokúsime sa nájsť tiché a pokojné miesto vzdialené od rušnej cesty alebo chodníka. Necháme deti, aby si tu našli pohodlné miesto v okruhu 20 m, kde si každé z nich sadne na podložku. Necháme ich 3-5 minút so zavretými očami vnímať všetky zvuky okolia, aj najmenšie šumy. Majú za úlohu zapamätať si a identifikovať tie, ktoré by mohli patriť živočíchom. Po skončení načúvania si ich spoločne vymenujeme.

Autorka: Ivana Poláčková, CEEV Živica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok