Metodika: BIO prima a 1. ročník SŠ Model bunky z prírodnín

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Biológia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: BIO prima a 1. ročník SŠ Model bunky z prírodnín

Pomocou prírodných materialov vymodelujeme rastlinnú a živočíšnu bunku.

TÉMA: rastlinná bunka vs živočíšna bunka (eukaryotická vs prokaryotická)

CIEĽ:  Porovnať a odvodiť prítomnosť, respektíve neprítomnosť jednotlivých organel v daných bunkách.

VEK: prima a 1. ročník SŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: Celoročne

POMÔCKY: prírodniny zo školského dvora, obrázky buniek

POPIS:

  1. Žiaci pracujú v skupinách. Úlohou každej skupiny je vytvoriť model rastlinnej a živočíšnej bunky (eukaryotickej vs prokaryotickej) z prírodných materiálov, ktoré žiaci nájdu v areáli školy.
  1. Žiakom je dôležité pripomenúť, že organely, ktoré sa vyskytujú v obidvoch typoch buniek, musia byť reprezentované rovnakou prírodninou.
  1. Po vytvorení modelov buniek žiaci bunky porovnávajú a zdôvodňujú prítomnosť, respektíve neprítomnosť jednotlivých organel. Svoje zistenia môžu zapisovať do vopred pripravenej tabuľky s uvedenými organelami.

Autorka: Miroslava Gergeľ Čechová, Gymnázium Trebišovská, Košice

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

BIO Model bunky z prírodnín

Zdieľaj tento príspevok