Metodika: MAT 5. ročník ZŠ − 1. ročník SŠ Pomerajme sa

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Inšpirácie, Matematika Comments: 0

Metodika: MAT 5. ročník ZŠ − 1. ročník SŠ Pomerajme sa

 

Objavujme zlatý rez ukrytý v prírode okolo nás.

TÉMA: pomer, kvadratická rovnica, zlatý rez

CIEĽ: Precvičiť meranie dĺžok a prevod jednotiek, zopakovať percentá.

VEK: 5. ročník ZŠ 1. ročník SŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: meracie pomôcky, písacie potreby, flipchartový papier a stojan

POPIS:

  1. Žiakom nakreslíme viacero obdĺžnikov, pričom jeden bude mať rozmery v pomere zlatého rezu, a vyzveme ich, aby si vybrali ten najpríťažlivejší (najviac hlasov by mal získať ten v zlatom reze, ak nie, treba sa odvolať na väčší prieskum).
  1. Žiakom vysvetlíme, že pomer strán a to, čo považujeme za krásne, spolu úzko súvisí. Vysvetlíme im  problematiku zlatého rezu. (Ako rozdeliť úsečku tak, aby sa pomer dĺžky väčšej časti b k dĺžke menšej časti úsečky a rovnal pomeru dĺžky celej úsečky a + b k dĺžke jej väčšej časti b.) Uvedieme príklady, kde všade sa so zlatým rezom stretávame (tvár, ruka, DNA, umenie…). 
  1. Pre menších žiakov stačí uviesť pomer 1 : 1,618. Pre starších žiakov je vhodné odvodenie zlatého rezu pomocou kvadratickej funkcie.

 

  1. Žiakov rozdelíme do skupín a zadáme im úlohy:
  • Nájdite príklad zlatého rezu na neživom predmete (tehla, rám obrazu).
  • Nájdite príklad zlatého rezu na živom predmete (ulita).
  • Určite, ktorý člen vašej skupiny má končatinu najbližšie k pomeru zlatého rezu. Vyjadrite odchýlku v percentách.
  • Nájdite príklad zlatého rezu, ktorý nebol zatiaľ spomenutý, na vlastnom tele.
  1. Na záver prezentujeme a porovnávame namerané údaje.

Autor: Tomáš Harhovský, CEEV Živica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

MAT Pomerajme sa

Zdieľaj tento príspevok