Metodika: SJL 5. roč. Synonymá a antonymá

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Jazyky Comments: 0

Metodika: SJL 5. roč. Synonymá a antonymá

Slovenčina v pohybe? Otestujte a upevnite vedomosti svojich žiakov zážitkovou formou. 

TÉMA: hravá tvorba synoným a antoným v pohybe

CIEĽ: žiaci si upevnia vedomosti o synonymách a antonymách pomocou zážitkového učenia 

 VEK: 5. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 30 minút 

ROČNÉ OBDOBIE: jar – jeseň

POMÔCKY: terén s niekoľkými stromami, krami a inými prírodninami (kamene, paličky, šišky a pod.), krieda (ideálne 3 farby), chodník alebo iná rovná plocha vhodná na písanie kriedou

POPIS:

1. Rozohrievačka
Po príchode von dostanú žiaci za úlohu nájsť v okolí prírodninu, ktorá ich najviac zaujala a priniesť ju. Deti majú potom v kruhu spoločne vymyslieť a vymenovať čo najviac prídavných mien, ktoré vyjadrujú vlastnosti predmetu – v prípade kameňa napr. veľký, ostrý , studený, sivý, neživý… v prípade paličky napr. hnedá, dlhá, vlhká, hladká a pod.

2. Skupinové synonymá
Teraz žiakov rozdeľte do skupín po 3. K svojej vybranej prírodnine každý z nich priradí 1 konkrétne prídavné meno, aby vzniklo slovné spojenie – napr. veľká skala, dlhá palička alebo úzky list. Úlohou každého zo žiakov je vymyslieť aspoň 1 ďalšie slovo rovnakého alebo podobného významu (synonymum) k danému predmetu – napr. veľká skala – obrovská skala, ozrutná skala či nadrozmerná skala. Žiaci sa vystriedajú tak, aby každý vymyslel ku každému predmetu v skupine aspoň 1 synonymum (synonymá teda budú 3 pre každý predmet).

3. Antonymá v pohybe
Vyskúšajte teraz variáciu hry so zameraním sa na antonymá – slová opačného významu.
Pomenujte nejaké prídavné meno, ktoré pozorujete v najbližšom okolí – napr. krátke. Žiaci majú za úlohu čo najrýchlejšie pribehnúť k jednému predmetu s touto vlastnosťou – krátkych predmetov bude v okolí zrejme viac. Keď všetci splnia úlohu, teraz budú mať pre zmenu čo najrýchlejšie nájsť predmet s vlastnosťou opačného významu – t.j. niečo dlhé. Takýmto dynamickým spôsobom môžete vystriedať 5-6 rôznych predmetov, kým to deti bude baviť.

4. Kombinácie
Nechajte teraz deti, nech v dvojiciach nakreslia bielou kriedou na chodník 3 slovné spojenia z okolia, ktoré ešte v ten deň nezazneli, napr. špinavé okno, usilovný mravec a príjemné počasie. Ich úlohou teraz bude k týmto slovným spojeniam pripísať inou farbou kriedy synonymum a potom aj antonymum, opäť inou farbou:
špinavé okno – zafúľané oknočisté okno
usilovný mravec – snaživý mraveclenivý mravec a pod.

Autorka: Ivana Poláčková, CEEV Živica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok