Metodika: SJL 3. roč. Hry s abecedou

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Jazyky Comments: 0

Metodika: SJL 3. roč. Hry s abecedou

Precvičte si s deťmi vonku použitie abecedy zábavnou formou.

TÉMA: abeceda

CIEĽ: žiaci sa oboznámia s významom pojmu abeceda a usporadúvajú heslá v abecednom poradí

 VEK: 3. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 90 minút 

ROČNÉ OBDOBIE: september – november

POMÔCKY: 46 kameňov s písmenom abecedy a prislúchajúcim poradovým číslom na druhej strane (A – 1, Á – 2, Ä – 3 atď.), 2 ks špagátu natiahnutého medzi stromami, 2x po 46 štipcov v košíkoch, 2x po 46 kartičiek s písmenami abecedy v košíkoch, 4 ks písacích potrieb, 24 papierových lístočkov

POPIS:

Pred hodinou je potrebné, aby ste si v záhrade pripravili pomôcky na aktivitu č. 1 a č. 4.

1. Vyvodzovanie abecedy
Žiaci nájdu v záhrade kopu z plochých, popísaných kameňov (môžete ich nahradiť väčšími listami). Na jednej strane kameňa je napísané písmeno abecedy, na druhej strane číslo. Požiadajte žiakov, aby vytvorili súvislý číselný rad z kameňov od 1 po 46. Spoločne si zopakujte, čo je číselný rad.
Žiaci môžu následne otočiť kamene na opačnú stranu. Vznikne abeceda. Vysvetlite im základnú charakteristiku abecedy.

2. Kto bude prvý?
Žiaci sa rozdelia do 4 skupín, ktoré budú pracovať v tesnej blízkosti.
Zadajte skupinám úlohy:
1. skupina: Vytvorte/napíšte pomocou prírodnín slovo AUTOBUS.
2. skupina: Vytvorte/napíšte pomocou prírodnín slovo ADRIANA.
3. skupina: Vytvorte/napíšte pomocou prírodnín slovo APRÍL.
4. skupina: Vytvorte/napíšte pomocou prírodnín slovo AKOŽE.

Každá skupina dostane papierové lístočky a pero. Úlohou skupín je priradiť k písmenám čísla podľa poradia písmen v abecede. Môžu si pomôcť už zoradenými kamienkami.
Spoločná úloha pre skupiny: Ako budú tieto slová zoradené v abecednom poradí? Čísla sú pre žiakov pomôckou k vyriešeniu úlohy. Po odsúhlasení poradia vytvoria žiaci vedľa slov z prírodnín kamienkové čísla určujúce poradie slov.

3. Prírodná abeceda
Žiaci pracujúci v 4 skupinách dostanú po 11 – 12 rôznych písmen abecedy. Ich úlohou je nájsť a doniesť na vymedzenú plochu prírodninu, ktorá sa začína na dané písmeno (napr. list nahradí písmeno L). V prípade, že takú prírodninu nenájdu, majú za úlohu vyskladať dané písmeno z kamienkov, gaštanov…

Takto sa postupne vytvorí abecedný rad. Úlohou skupín je dohodnúť sa medzi sebou, akú spoločnú taktiku pri tvorbe abecedného radu zvolia (postupne ukladať písmená od „A“ alebo iný postup tvorby abecedného radu).

4. Vešanie bielizne – súťaž
Poznámka: Použite kartičky z aktivity č. 3.
Žiaci sa rozdelia na dve skupiny. Medzi stromami sú natiahnuté dve šnúry. Nie je potrebné, aby boli pri sebe. Výhoda vzdialených šnúr je v tom, že skupiny nebudú od seba „odkukávať“. Na šnúrach je už ako pár kusov bielizne prištipcovaných 5 – 8 písmen abecedy (orientačné body). Pod šnúrou je košík s mokrou bielizňou (zostávajúce písmená abecedy) a štipcami.

Úlohou skupín je vyvesiť bielizeň čo najrýchlejšie a v abecednom poradí. Skupina je od šnúry vzdialená 3 – 5 metrov. Zo skupiny môže vybehnúť vyvesiť bielizeň vždy len jeden hráč a vešia len jeden kus bielizne. Kým sa nevráti, všetci ostatní ho čakajú za čiarou. Bielizeň vešia každý člen skupiny. Vyhráva skupina, ktorá vyvešala bielizeň ako prvá a v presnom poradí. Pokiaľ bola skupina prvá, no písmená nie sú v správnom poradí, vyhráva súper.

5. Abecedný príbeh
Žiaci sa postavia do jedného radu vedľa seba (pred prírodnú abecedu). Ich úlohou je vymyslieť príbeh, v ktorom budú vety začínať na písmená skrátenej abecedy. Prvý žiak začína tvoriť vetu na písmeno „A“, druhý na „B“ atď. Môžete im zadať tému príbehu.

Autorka: Miriam Hudobová, Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok