Aktivita: Rieky a povodne

Posted by: adminfree Category: Biológia, Geografia, Inšpirácie Comments: 0

Aktivita: Rieky a povodne

Otvorte so žiakmi na hodine geografie diskusiu o tom, ako súvisia povodne s klimatickou zmenou.

A aký vplyv na to celé má činnosť človeka?

KLIMATICKÁ ZMENA – rieky a povodne

PREDMET: Geografia

ROČNÍK: 2. stupeň ZŠ a SŠ

DOBA TRVANIA: 1 vyučovacia hodina

ROČNÉ OBDOBIE: počas celého roka

POMÔCKY: vyvýšený záhon nikoho (resp. priestor –veľký min. 2 x 1 m s dostatočným množstvom navŕšenej hliny), nádoba s vodou, kamene, piesok, íl, mach, rozvetvené konáriky, rôzne prírodniny

CIEĽ: diskusia o vplyve klimatickej zmeny na krajinu a pochopenie prírodných procesov spojených s vodou v prírode

 Pozorujme na záhone nikoho alebo na voľnom priestore s dostatočným množstvom navŕšenej hliny, ako sa správa rieka. Postavme si z hliny kopec a vyhĺbme v ňom riečisko. Z nádoby pustime do riečiska vodu a sledujme, ako náš vodný tok pôsobí na okolitú „krajinu“.

 Vytvorme teraz v rámci riečiska rôzne korytá (priame, meandrujúce a strmo klesajúce z kopca) a pozorujme rozdiely v správaní našej rieky. Diskutujme o tom, ako sa správa rieka v napriamenom koryte (analógia s regulovanými tokmi v krajine) a ako pri koryte s prirodzenými meandrami. V akom koryte tečie rieka pomalšie?

 Ak vylejeme viac vody naraz (simulácia čoraz častejších prívalových dažďov), počítame, za aký čas dorazí povodňová voda z kopca do údolia.

 Položme teraz na dná korýt a na svahy rôzne prírodniny (kamene, piesok, íl, mach – simulácia prírodnej krajiny) a prekážky (rozvetvené konáriky = mŕtve drevo) a sledujme, ako sa voda a povrch krajiny správajú pri týchto zmenených podmienkach. Steká voda z kopca rýchlejšie alebo pomalšie?

 Diskutujme o tom, ako dokáže človek podporou prírodných procesov ovplyvniť dopad klimatickej zmeny v krajine.

 

Zdieľaj tento príspevok